Vind uw onderdeel | Zoek in meer dan 100.000 artikelen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Onlinemotoparts.nl

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings recht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeen-komst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeen-komst op afstand;
  4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consu-menten aanbiedt;
  5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georgani-seerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeen-komst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Onlinemotoparts.nl

Hoekseweg 18, 3291LE Strijen

Telefoonnummer: 06-42165677

Emailadres: info@onlinemotoparts.nl

Kvk-nummer:67824900

Btw-identificatienummer: NL136256466B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen via Onlinemotoparts.nl zijn de Algemene Voorwaar-den van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien Consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Onlinemotoparts.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Onlinemotoparts.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaar-den van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gun-stig is.

3.4 Onlinemotoparts.nl wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Ondernemer uitdrukke-lijk van de hand.

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

4.3  De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Onlinemotoparts.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijden juist en volledig is en is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

4.4 Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Onlinemotoparts.nl is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Consument mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien de Consument ontdekt dat er onjuiste prijzen zijn vermeld, heeft de Consument de mogelijkheid dit te melden aan Onlinemotoparts.nl.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van Onlinemotoparts.nl en het voldoen aan de daarbij door Onlinemotoparts.nl gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.3  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Onlinemotoparts.nl het recht om pas aan haar verplichting te vol-doen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.4  Voor zover er sprake is van rechten en plichten die behoren bij het aangaan van een Overeenkomst op afstand, is Onlinemotoparts.nl verantwoordelijk voor de naleving van deze regels met betrekking tot de Overeenkomst tussen Onlinemotoparts.nl en Consument.

5.5 Onlinemotoparts.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn beta-lingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verant-woord aangaan van de Overeenkomst. Indien Onlinemotoparts.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aan-vraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden

 

Artikel 6. Levering en uitvoering

6.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van dien-sten.

6.2  Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen gele-verd worden.

6.3  Indien onlinemotoparts.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.4  Onlinemotoparts.nl raadt Consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.5  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Consument. Als Consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij over-dracht van de producten.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

7.2 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.3 De Consument kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan onlinemotoparts.nl , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Onlinemotoparts.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Onlinemotoparts.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

7.4 Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Onlinemotoparts.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Tenzij Onlinemotoparts.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Onlinemotoparts.nl wachten met terugbetalen tot Onlinemotoparts.nl het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Consument dient betalingen aan Onlinemotoparts.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Onlinemotoparts.nl is vrij in de keuze van het aan-bieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na leve-ring kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

8.3  Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Onli-nemotoparts.nl is gewezen op de te late betaling en Onlinemotoparts.nl de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van beta-ling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is onlinemotoparts.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en; 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Onlinemo-toparts.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

9.1 De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

9.3 De garantie geldt niet indien:

De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking be-handeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1Indien Consument een klacht heeft over een product (conform artikel 8 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Onlinemotoparts.nl dan kan hij bij Onlinemotoparts.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht in dienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2Onlinemotoparts.nl geeft Consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Onlinemotoparts.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1Zolang Consument geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1Onlinemotoparts.nl verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

12.2De persoonsgegevens die Onlinemotoparts.nl van Consument verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Onlinemotoparts.nl gevestigd is.

13.3Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Onlinemotoparts.nl
Hoekseweg 18
3291 LE Strijen
Tel: 06-42165677
Email: info@onlinemotoparts.nl

Onlinemotoparts.nl logo
Onlinemotoparts.nl

Copyright © - 2024 Onlinemotoparts.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Voorwaarden | Contactgegevens | Site-index Kvk: 67824900 | BTW: NL001642118B28 | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM

NAW Gegevens onderaan pagina

Onlinemotoparts.nl
Hoekseweg 18
3291 LE Strijen
T : 06 4216 5677
info@onlinemotoparts.nl

Onlinemotoparts.nl logo
Onlinemotoparts.nl